Dresy DDsport

Vyrábíme sportovní dresy pro všechny sporty s tradicí 25 let. Oblékáme profesionály i rekreační sportovce.

Zajímavé tipy

Bydlení

Čistička odpadních vod, nebo žumpa?

Majitelé nemovitostí, ve kterých dochází ke vzniku odpadních vod, se musí postarat o jejich nezávadnou likvidaci. V případě, že odpadní voda nemůže odtékat do veřejné kanalizace, která je ukončena městkou čistírnou odpadních vod, musí nemovitost disponovat vlastním zařízením. Nabízí se dvě varianty a to domovní čistírna odpadních vod, nebo bezodtoká jímka. Stojíte-li v rámci rekonstrukce nebo realizace novostavby před rozhodnutím a nevíte, zda se přiklonit k ČOV nebo k žumpě, pomůže vám následující přehled.

Výhody a nevýhody ČOV

Čistička odpadních vod má většinou podobu plastové nádrže s technologickou vestavbou, zpravidla rozdělenou na jednotlivé komory. Účinnost ČOV činí cca 95 %, kdežto u samostatných septiků pouze 30 – 50 % a je proto nezbytné, aby byly osazeny pískovým nebo biologickým filtrem.

V ČOV je odpadní voda přečištěna a poté odtéká do povrchových vod (potok, řeka…), podzemních vod (vsakuje se přes studnu nebo drén) či do veřejné kanalizace, která nekončí obecní čističkou, ale ústí do povrchových vod.

V případě, kdy odtok vody není možný, může majitel zvolit takzvanou bezodtokou jímku, která slouží k akumulaci přečištěné vody. Ta lze využít jako zálivka zeleně, ale v období, kdy přečištěnou vodu nelze využívat (období dešťů, zimní měsíce…), je provoz nákladnější.

Nevýhoda ČOV spočívá v nejednotné legislativě, kdy ji některé vodoprávní úřady považují za vodní dílo a jiné nikoliv. K realizaci je nezbytné stavební povolení a povolení k vypouštění odpadních vod, u výrobků s označením CE pak pouze ohlášení vodoprávnímu úřadu. Před ohlášením stavby s stavebním řízení musí příslušný stavební úřad vydat územní souhlas nebo územní rozhodnutí.

Výhody a nevýhody žumpy

A jak je to s žumpou? Její jediná výhoda spočívá v nižší pořizovací ceně a méně náročné administrativě. Žumpa však nemá odtokové potrubí a akumulované odpadní vody je nutné nechat vyvézt fekálním vozem do městské čističky odpadních vod. Vývoz je poměrně drahý a v závislosti na objemu jímky a počtu obyvatel se mohou náklady vyšplhat na desítky tisíc ročně. Za tuto částku (cca 35 – 50 tis. Kč) lze pořídit klasická čistírna odpadních vod, jejíž provozní náklady jsou nesrovnatelně nižší. Za realizaci nelegální jímky z odtokem hrozí sankce ve výši až 50 tis. Kč a zároveň sankce za nelegální vypouštění odpadních vod ve výši až 100 tis. Kč.

Resumé? ČOV je v konečném součtu mnohem výhodnější a bezodtoká jímka se vyplatí pouze majitelům nemovitostí, které nejsou obývány celoročně.