Přehled základních požadavků v požární ochraně

Přehled základních požadavků v požární ochraně

Zaměstnavatelé mají podle zákoníku práce povinnost zajistit všem svým pracovníkům zákonná školení, mezi která patří kromě školení o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci i školení požární ochrany. V rámci toho se zaměstnanci informují o možných nebezpečích vzniku požáru při výkonu práce, dále se seznámí s organizací a zajištěním požární ochrany ve firmě i s požárním řádem, evakuačním plánem a poplachovými směrnicemi. V neposlední řadě se dozví, jak se používají hasicí přístroje a podobně. V následujících řádcích vám přinášíme přehled základních požadavků v požární ochraně. Školení požární ochrany je zakotveno v č. 133/1985 Sb., zákonu České národní rady o požární ochraně. Stejně tak se k dané problematice vztahuje vyhláška č. 246/2001 Sb., vyhláška Ministerstva vnitra o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru.

Základní pravidla

O plnění povinností na úseku požární ochrany se u právnických osob stará statutární orgán. Pokud však v objektu působí více právnických osob, respektive několik podnikajících fyzických osob, potom povinnosti na úseku požární ochrany na společně užívaných místech plní majitel těchto prostor, v případě že není ve smlouvě uvedeno něco jiného.

Požární nebezpečí

Požární nebezpečí se rozděluje na tři kategorie – bez zvýšeného požárního nebezpečí, se zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím. Všechny právnické osoby a také podnikající fyzické osoby musí určit, do jaké skupiny spadají jejich provozované činnosti, protože podle toho jsou povinny plnit zákonem stanovené právní předpisy.

Školení požární ochrany

V případě školení zaměstnanců o požární ochraně platí pravidlo, že se ho musí zúčastnit všichni pracovníci, tedy i brigádníci a sezónní zaměstnanci. V zákonu je vymezeno, co všechno má osobní i online školení BOZP a PO" href="https://www.instructor.cz/platforma-online-skoleni" target="_blank" rel="noopener">online školení zahrnovat. Stejně tak legislativa klade nemalé nároky na odbornost školitele a uvádí termíny opakování. Existují dva druhy školení, a to pro zaměstnance a vedoucí zaměstnance. Co se obsahu týče, tak i ten je upraven zákonem, podle něhož má mít školení tematický plán s časovým rozvrhem a také záznam o provedeném školení, v němž musí být kromě jiného i podpisy školeného a školitele. Školení požární ochrany se provádí jednou za 24 měsíců u zaměstnanců a jednou za 36 měsíců u vedoucích pracovníků.

Dokumentace

Důležitým bodem je také dokumentace, kterou vytváří osoba způsobilá v PO, případně technik, a tvoří ji hned několik sekcí – dokumentace o začlenění činnosti podle požárního nebezpečí, posouzení požárního nebezpečí, stanovení organizace zabezpečení požární ochrany, požární řád a směrnice, požární evakuační plán, dokumentace zdolávání požáru, řád ohlašovny požáru, dokumentace o školení, požární kniha, dokumentace o činnosti požární jednotky, požárně bezpečnostní řešení staveb a dokumentace k zařízení.

Kontrolní činnost

Při vzdělávání online se dozvíte i informace o pravidelných kontrolách zajištění požární ochrany. V prostorách, kde se provozují činnosti spadající do kategorie s vysokým požárním nebezpečím, se provádí preventivní prohlídky jednou za tři měsíce. Činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím vyžadují kontroly jednou za půl roku a bez zvýšeného požárního nebezpečí jednou za rok.

Další požadavky

V zákonu a vyhlášce jsou dále definovány cvičné požární poplachy, požadovaná zařízení požární ochrany a bezpečnostní značení, kterým musí být pracoviště označena. V případě, že nejsou splněny povinnosti požární ochrany, může podnik dostat pokutu do výše až 10 000 000 korun. Zajistěte proto pro své zaměstnance e-learning o požární ochraně, který v posledních měsících zažívá obrovský boom. Dobrou volbou je například platforma od firmy PREVENT.

Publikováno: 17. 06. 2021

Kategorie: Podnikání

Autor: Adam