Bezpečnost práce není nový pojem, hrála roli již v dávné minulosti

Bezpečnost práce není nový pojem, hrála roli již v dávné minulosti

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (dále jen BOZP) je velmi rozmanité odvětví, které nemá žádnou oficiální definici a lze si ho vyložit různými způsoby. Nejčastěji jako soubor právních předpisů vedoucích k prevenci ohrožení nebo poškození lidského zdraví během pracovního procesu. Problematika BOZP úzce souvisí s požární ochranou (PO), krizovým managementem a do jisté míry i se životním prostředím. Prapůvod bezpečnosti práce se datuje již od starověku. Určité náznaky lze vysledovat např. v Babylonském zákoníku, ve starém Egyptě i v knihách Mojžíše. V širším měřítku pak ve středověku, například v zákoníku krále Václava II „Ius Regale Montanorum“, ve kterém byly mimo jiné obsaženy pasáže ohledně pravidel k zajištění bezpečné práce a délky pracovní doby. K významným zákonům novověku patří zákon o úrazovém pojištění dělníků z roku 1888, dále pak zákony vydané za první republiky a po druhé světové válce. Současné pojetí BOZP definují právní předpisy EU, které jsou závazné pro všechny členy. Jedná se o Směrnici rady č. 89/391/EHS z 12. června 1989. V České republice došlo k zásadním změnám dne 1. ledna 2001, kdy se dosavadní technický přístup změnil na systémový a došlo ke zvýšení odpovědnosti jednotlivých členů managementu. Požadavky na bezpečnost práce vyplývají z právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP, z kategorizace prací a z vyhledávání a vyhodnocení rizik při práci. Podstatou již není pouze řešení negativních aspektů výrobních procesů, ale prevence před nimi. Důležité nejsou jen stroje, pracovní prostředí a zařízení, ale především lidský faktor a kultura práce. Zatímco v minulosti řešil bezpečnost práce pouze bezpečnostní technik, nyní jde o záležitost managementu a všech zaměstnanců. Chcete-li se o problematice bezpečnosti práce dozvědět více, obraťte se na odborníky ze společnosti CIVOP. Firma se v oboru BOZP pohybuje přes 20 let a nabízí komplexní služby pro subjekty s menším i větším počtem zaměstnanců.

Publikováno: 06. 08. 2016

Kategorie: Práce

Autor: Adam

Tagy: bezpečnost práce