ISO certifikace má význam i pro menší firmy. Jaké výhody přináší?

V současném silně konkurenčním prostředí byznysu potřebují společnosti všech velikostí zavádět různé systémy řízení, aby zlepšily svůj provoz a uspokojily potřeby svých zákazníků. Certifikace ISO je jedním z takových systémů řízení, který může podnikům pomoci zlepšit jejich procesy a zvýšit jejich efektivitu. Jde o globální normu, kterou uznávají podniky a organizace po celém světě. Poskytuje podnikům soubor směrnic a postupů, které jim pomáhají plnit průmyslové normy a poskytovat lepší služby svým zákazníkům. V následujících řádcích se budeme zabývat významem a výhodami certifikace ISO, včetně konkrétních typů, jako jsou norma ISO 14001 a norma ISO 45001.

Certifikace ISO - co to je?

Certifikace ISO je celosvětově uznávaná norma, která představuje rámec popisující osvědčené postupy v různých oblastech, jako je řízení kvality, environmentální řízení a řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. ISO je zkratka pro Mezinárodní organizaci pro normalizaci, což je nevládní organizace, která vyvíjí a vydává normy pro různá odvětví.

Certifikace ISO poskytuje systematický a strukturovaný přístup k systémům řízení. Pomáhá společnostem zlepšovat jejich činnost a procesy, zefektivňovat jejich systémy a zvyšovat jejich celkovou efektivitu. Jedná se o přísný proces a podniky, které ji získají, jsou oceňovány za svou oddanost řízení kvality.

Proč je certifikace ISO důležitá?

Certifikace ISO je pro podniky důležitá z několika důvodů.

Zaprvé pomáhá podnikům zlepšit jejich procesy a zvýšit jejich efektivitu. Dále poskytuje podnikům rámec pro zavedení a udržování systému řízení, který jim pomáhá plnit průmyslové normy a předpisy. To následně pomáhá společnostem vyrábět vysoce kvalitní výrobky a služby, plnit očekávání zákazníků a zvyšovat své zisky.

Zadruhé -  může podnikům pomoci zvýšit konkurenceschopnost. Certifikace ISO je uznávána po celém světě a společnosti, které ji získaly, mohou prokázat svůj závazek k řízení kvality, environmentálnímu řízení a řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. To může podnikům poskytnout konkurenční výhodu na trhu.

A zatřetí - může podnikům pomoci vybudovat si důvěru u svých zákazníků. Zákazníci budou s větší pravděpodobností důvěřovat společnostem, které získaly certifikaci ISO, protože vědí, že společnost prošla přísným certifikačním procesem a splnila průmyslové normy a předpisy. To může vést ke zvýšení spokojenosti, loajality a udržení zákazníků.

Specifické certifikace - ISO 14001 a ISO 45001

Dvě nejdůležitější certifikace ISO, které mohou podniky získat, jsou ISO 14001 a certifikát ISO 45001. ISO 14001 je certifikace systému environmentálního řízení, zatímco ISO 45001 je certifikace systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Obě certifikace jsou důležité pro podniky, které chtějí prokázat svůj závazek v oblasti environmentálního řízení a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Certifikace ISO 14001

Certifikace ISO 14001 je celosvětová norma pro systémy environmentálního managementu. Poskytuje podnikům rámec pro identifikaci a kontrolu jejich dopadu na životní prostředí, snižování množství odpadu a zlepšování jejich celkové environmentální výkonnosti. Je důležitá pro podniky, které chtějí prokázat svůj závazek k udržitelnosti a environmentálnímu řízení.

Získání certifikace ISO 14001 může podnikům pomoci zlepšit jejich environmentální výkonnost a snížit jejich uhlíkovou stopu. Může také pomoci podnikům dodržovat předpisy v oblasti životního prostředí a snížit jejich odpovědnost za životní prostředí. Dále může podnikům pomoci vybudovat si pověst ekologicky odpovědného a udržitelného podniku, což může vést ke zvýšení loajality zákazníků a uznání značky.

Certifikace ISO 45001

Certifikace ISO 45001 je globální norma pro systémy řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Poskytuje podnikům rámec pro identifikaci a kontrolu rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, snížení počtu nehod a úrazů a zlepšení celkové výkonnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví. Je důležitá pro podniky, které chtějí prokázat svůj závazek k ochraně zdraví a bezpečnosti zaměstnanců.

Získání certifikace ISO 45001 může podnikům pomoci zlepšit jejich výkonnost v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a snížit jejich odpovědnost za nehody a úrazy na pracovišti. Může také pomoci podnikům dodržovat předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví a zlepšit celkovou morálku a produktivitu zaměstnanců. Kromě toho může podnikům pomoci vybudovat si pověst bezpečného a zdravého pracoviště, což může vést ke zvýšení loajality a udržení zaměstnanců.

Výhody certifikace ISO

Certifikace ISO přináší podnikům několik výhod, mezi něž patří např:

Zvýšení efektivity a produktivity

Pomáhá podnikům zefektivnit jejich procesy a zvýšit jejich efektivitu. To následně může vést ke zvýšení produktivity a ziskovosti.

Zvýšení spokojenosti zákazníků

Prokazuje závazek k řízení kvality, environmentálnímu řízení a řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. To může vést ke zvýšení spokojenosti, loajality a udržení zákazníků.

Lepší renomé

Je celosvětově uznávaná a podniky, které certifikaci získaly, mohou prokázat svůj závazek k řízení kvality, environmentálnímu řízení a řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. To může zlepšit pověst podniku a vést k většímu uznání značky.

Dodržování předpisů

Pomáhá podnikům dodržovat průmyslové předpisy a normy, čímž se snižuje riziko pokut, sankcí a právní odpovědnosti.

Zlepšení morálky a produktivity zaměstnanců

Certifikace ISO pomáhá podnikům vytvářet bezpečné a zdravé pracovní prostředí. To zase může zlepšit morálku a produktivitu zaměstnanců, což vede k jejich většímu zapojení a motivaci.

Na závěr krátké shrnutí. Certifikace ISO je nezbytným nástrojem pro podniky, které chtějí zlepšit své činnosti a stát se konkurenceschopnějšími na současném trhu. Poskytuje podnikům rámec pro zavedení a udržování systému řízení, který jim pomáhá plnit průmyslové normy a předpisy. Specifické varianty, jako jsou ISO 14001 a ISO 45001, mohou podnikům pomoci prokázat jejich závazek k řízení ochrany životního prostředí, respektive k řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Získání certifikace ISO může podnikům přinést několik výhod, včetně vyšší efektivity a produktivity, větší spokojenosti zákazníků, lepší pověsti, dodržování předpisů a lepší morálky a produktivity zaměstnanců.

Publikováno: 23. 05. 2023 / Aktualizováno: 31. 05. 2023

Kategorie: Podnikání

Autor: Zuzana Vlčková.