PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ

Většina podnikatelských subjektů a obchodních společností má povinnost vést účetnictví. Často se kvůli způsobu účtování na stranu Má dáti a Dal, používá vžitý termín podvojné účetnictví. Kvalitně vedené podvojné účetnictví slouží vždy ke správnému výběru především daně z příjmu a účetní kontrole. Vedení účetnictví se řídí zejména zákonem o účetnictví a zákonem o dani z příjmu. Zákony jsou provázány velkým množstvím prováděcích vyhlášek, které zvyšují nároky na účetnictví. Kvůli úspoře nákladů a požadované vysoké odbornosti je proto nejvýhodnější varianta využít služeb specializovaných společností. Jedním z hlavních výstupů podvojného účetnictví je přiznání k dani fyzických a právnických osob.

Daňové přiznání právnických osob

 • Každá společnost s ručením omezeným, jako právnická osoba, má ze zákona povinnost podat „Přiznání k dani z příjmů“ v podobě tiskopisu pro daňové přiznání právnických osob.
 • Pro podání přiznání rozlišujeme tři základní možnosti podání:

Řádné podání

 • Řádné daňové přiznání právnických osob se podává do konce tří měsíců po uplynutí řádného kalendářního zdaňovacího období.
 • Poplatníci, kteří mají povinnost mít ověřenou účetní uzávěrku auditorem nebo ti co využijí služeb daňového poradce, podávají daňová přiznání do šesti měsíců po uplynutí řádného kalendářního zdaňovacího období.
 • V případě že má poplatník příjmy ze zahraničí, může finanční úřad požádat o prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání na deset měsíců po uplynutí kalendářního zdaňovacího období.
 • Zákon dále hovoří o dalších mimořádných událostech, kdy lze termín podání daňového přiznání posunout.

Dodatečné podání

 • Dodatečné daňové přiznání se podává po uplynutí zákonné lhůty pro podání řádného daňového přiznání.
 • Dodatečné podání je poplatník povinen také podat, pokud zjistí, že jeho daň má být vyšší než posledně uvedená daň v řádném přiznání.
 • Dodatečné podání je poplatník povinen podat, pokud zjistí, že jeho daňová ztráta má být nižší než uvedená v řádném přiznání.
 • Dodatečné podání je poplatník oprávněn podat, pokud zjistí, že jeho daň má být nižší nebo jeho ztráta vyšší, než je uvedeno v řádném přiznání.

Opravné podání

 • Opravné podání lze podat ještě před uplynutím doby pro zákonné podání řádného přiznání.
 • Opravným přiznáním poplatník vlastně nahradí předcházející řádné daňové přiznání.
 • Opravným přiznáním se předešlé řádné přiznání ruší a na opravné se pohlíží jako na konečné.
 • Tiskopis daňového přiznání právnických osob je členěn na záhlaví a 5 oddílů.
 • Nedílnou součástí daňového přiznání je příloha č. 1 II. Oddílu, která se člení do následujících tabulek:
Tabulka A Obsahuje nedaňové náklady podle účtových skupin a jejich součet musí odpovídat číselnému údaji na řádku č. 40 daňového přiznání. Tabulka B Obsahuje daňové odpisy majetku, roztříděné podle jednotlivých odpisových skupin. Tabulka C Obsahuje odpis pohledávek zahrnovaných do nákladů, zákonné rezervy a zákonné opravné položky. Poslední oddíl obsahuje ostatní zákonné rezervy. Tabulka E Obsahuje daňové ztráty za předcházející období, včetně za období, za které je daňové přiznání podáváno. Je uvedena výše, která byla čerpána a kterou lze čerpat. Čerpání daňové ztráty je omezeno na pět let. Tabulka F Obsahuje odečet nákladů na realizaci projektů výzkumu a vývoje. Tabulka G Obsahuje celkovou hodnotu poskytnutých darů. Výše darů u právnických osob nesmí přesáhnout 5% základu daně a musí být vyšší než 2 000 Kč. Tabulka H Obsahuje slevu na dani pro zaměstnávání zaměstnanců se zdravotním postižením. Tabulka I Obsahuje zápočty daní zaplacené v zahraničí, pro každý stát jednotlivě pro zamezení dvojího zdanění. Tabulka J Určena pouze pro údaje komanditních společností. Tabulka K Obsahuje jednotlivé ukazatele hospodaření jako je úhrn čistého obratu a průměrný přepočtený počet zaměstnanců.

Publikováno: 06. 10. 2017

Kategorie: Podnikání

Autor: Adam

Tagy: podvojné účetnictví